Overzicht

Inleiding

The kids who need the most love will ask for it in the most unloving ways’
(Russel Barkley)

Volgens schatting heeft ongeveer 1 procent van alle kinderen een hechtingsstoornis. Niet altijd hoeft er sprake te zijn van een hechtingsstoornis, maar is het kind wel onveilig gehecht. Langdurige onveilige hechting zorgt voor probleemgedrag dat tot uiting komt in gedrag naar anderen en op school. Denk aan geen vertrouwen in zichzelf en anderen hebben, problemen met gezagsaanvaarding, niet aanvoelen wat wel en niet kan, niet in staat om relaties in stand te houden, weinig leren uit ervaringen. Voor een leerkracht is het moeilijk om met een leerling met hechtingsproblematiek om te gaan. Je wilt graag een band opbouwen met je leerlingen, maar met deze leerlingen kun je dat juist beter niet doen. Wat dan wel? En wat roept het kind met hechtingsproblematiek bij jou op? Hoe is jouw eigen werkmodel als je kijkt naar het begrip hechting? In deze module wordt een beroep gedaan op zelfreflectie. Om het kind met hechtingsproblemen te kunnen begeleiden in de klas is ook een teamgerichte aanpak nodig. Intervisie is hier een handig hulpmiddel voor en wordt om deze reden geoefend in deze training.

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Resultaat

 • Inzicht in eigen handelen in de omgang met leerlingen met hechtingsproblematiek
 • Kennis opgedaan en opgefrist rondom hechting:
  • (Her)kennen en benoemen van de ontwikkelingsstadia van hechting
  • De verschillende hechtingsstijlen kunnen benoemen
  • (Her)kennen en benoemen van kenmerken van een hechtingsstoornis
 • Inzicht in de algemene leerproblemen voorkomend bij hechtingsproblematiek
 • Kunnen toepassen van intervisie en leren vanuit interactie met je collegae
 • Zelf formuleren en verkrijgen van adviezen om eigen handelen te verbeteren
 • Kunnen reageren en inspelen op (onderwijs)behoeften van leerlingen met hechtingsproblematiek
 • Kunnen toepassen van een teamgerichte aanpak gericht op leerlingen met hechtingsproblematiek.

Docenten

Milja te Selle-van Dijk is orthopedagoog en heeft veel ervaring in en affiniteit met het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft jarenlang voor verschillende groepen in de kinder- en jeugdpsychiatrie gestaan en als orthopedagoog binnen het speciaal onderwijs gewerkt. Daarnaast beschikt zij over uitzonderlijke kwaliteiten als docent. Cursisten vinden dat Milja de stof op een enthousiaste, energieke, gestructureerde en duidelijke manier over kan brengen. Deelnemers geven aan dat zij zich betrokken voelen door de vriendelijke en open benadering van Milja.

Studieprogramma

Programma

 • Kennismaking met elkaar en/of het onderwerp (reflectieopdracht)
 • Theoretische achtergrond:
  • wat is hechting? (videofragment)
  • ontwikkelingsfasen gezonde hechting
  • verschillende categorieën gehechtheid (videofragment)
  • diagnose hechtingsstoornis
 • Pauze
 • Onderwijs en hechting; leerproblemen
 • Opdracht (intervisie) gericht op aanpak
 • Teamgerichte aanpak
 • Bespreken van algemene handelingsgerichte adviezen
 • Afsluiting

Werkwijze

Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.

Bijzonderheden/opmerkingen

De training ‘Zorgleerlingen in het regulier onderwijs’ bestaat uit 6 modulen.

Deze module (5) maakt onderdeel uit van een totaal aanbod voor het regulier primair onderwijs:

Module 1 Autismespectrumstoornissen (ASS)
Module 2 Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
Module 3 Gedragsstoornissen (ODD-CD)
Module 4 Angst- en stemmingsstoornissen
Module 5 Daar bent u nu
Module 6 Gesprekstechnieken en agressieve communicatie

Offerte?