Overzicht

Inleiding

‘Een goed gesprek’

Overleggen met ouders, samenwerken met collega’s, slecht nieuws brengen, aansluiten bij de belevingswereld van een kind, motiveren van een leerling met faalangst, enzovoort. Als leerkracht in het basisonderwijs krijg je met veel verschillende situaties te maken waarbij gesprekstechnieken een houvast vormen.
En hoe reageer jij bij agressie? Een boze vader die verhaal bij je komt halen voor de onvoldoende van zijn dochter, een buurtgenoot die scheldend, tijdens jouw pauze, het volle schoolplein op komt rennen vanwege geluidsoverlast, je collega die in tranen bij je komt vanwege een vechtpartij in haar klas of die moeder die nooit op afspraken verschijnt en haar telefoon nooit opneemt.
In deze training gaan we aan de slag met verschillende gesprekstechnieken en oefenen we hoe je met agressieve communicatie kan omgaan.

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Resultaat

 • Inzicht in eigen communicatiestijl – sterke kanten en valkuilen
 • (Her)kennen en benoemen van communicatievoorwaarden en gesprekstechnieken
 • Het kunnen inzetten van verschillende gesprekstechnieken (open vragen, samenvatten, herhalen, parafraseren)
 • Inzicht in non-verbale communicatie en het kunnen toepassen daarvan
 • Inzicht in metacommunicatie en het kunnen toepassen daarvan
 • Inzicht in het voeren van een slechtnieuwsgesprek
 • Het kunnen omgaan met emoties tijdens een gesprek
 • (Her)kennen en verkennen van eigen behoeften ten aanzien van het omgaan met agressie tijdens een gesprek
 • Kunnen handelen op een manier die de-escalerend werkt bij agressieve uitingen.

Docenten

Milja te Selle-van Dijk is orthopedagoog en heeft veel ervaring in en affiniteit met het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft jarenlang voor verschillende groepen in de kinder- en jeugdpsychiatrie gestaan en als orthopedagoog binnen het speciaal onderwijs gewerkt. Daarnaast beschikt zij over uitzonderlijke kwaliteiten als docent. Cursisten vinden dat Milja de stof op een enthousiaste, energieke, gestructureerde en duidelijke manier over kan brengen. Deelnemers geven aan dat zij zich betrokken voelen door de vriendelijke en open benadering van Milja.

Studieprogramma

Programma

 • Kennismaking met elkaar en/of het onderwerp (zelfreflectie)
 • Opdracht communicatiestijlen
 • Theoretische achtergrond:
  • gespreksvoering met kinderen
  • gesprekstechnieken
  • communicatievoorwaarden
  • metacommunicatie
  • sociale vaardigheden
 • Pauze
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Agressie
  • Opdracht rollenspel
 • Afsluiting

Werkwijze

Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.

Bijzonderheden/opmerkingen

De training ‘Zorgleerlingen in het regulier onderwijs’ bestaat uit 6 modulen.

Deze module (6) maakt onderdeel uit van een totaalaanbod:

Module 1 Autismespectrumstoornissen (ASS)
Module 2 Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
Module 3 Gedragsstoornissen (ODD-CD)
Module 4 Angst- en stemmingsstoornissen
Module 5 Hechtingsstoornissen
Module 6 Daar bent u nu

Offerte?